Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro poskytování digitálního obsahu, prodeje služeb a zboží

I.Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1) Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro poskytování:

–  produktů v digitální podobě (digitálního obsahu) např. PDF, e-booku, webinářů, online kurzů, video programů, videonávodů, programů
–  prodej služeb (konzultací, workshopů, webinářů, balíčků služeb, živých akcí, mentoringu,…)
–  prodej zboží

(v dalším textu vše též jako „produkt“, „produkty“)

k němuž dochází přes webové rozhraní www.essenceforlife.cz . Provozovatelem webů je Adéla Metlická Lustyková, M.A., IČ: 86898850, DIČ: CZ8857122890.  (dále jen „Poskytovatel“).

2)  Nákup online produktů probíhá na základě smlouvy o poskytování digitálního obsahu uzavírané mezi Poskytovatelem (coby Prodávajícím) a Kupujícím. Smlouvou o poskytování digitálního obsahu se poskytovatel zavazuje zpřístupnit uživateli věc v digitální podobě (digitální obsah – e-book, video kurz, online kurz, PDF soubor, program,…) k užívání pro vlastní potřebu a uživatel se zavazuje platit za to odměnu. Pro poskytování digitálního obsahu se uplatní ujednání § 2389a a následující občanského zákoníku.

Nákup fyzických produktů probíhá na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Poskytovatelem (coby Prodávajícím) a Kupujícím.

Poskytování workshopů, konzultací a mentoringu probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem (jako příjemcem služby).

Proces uzavírání smlouvy je podrobně popsán v čl. V. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí smlouvy o poskytování digitálního obsahu, kupní smlouvy, nebo smlouvy o poskytování služeb a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran smlouvy, tedy Kupujícího i Poskytovatele.

Pokud je ve VOP používán pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak smlouva o poskytování digitálního obsahu, tak Smlouva o poskytování služeb, kupní smlouva. Ujednání, která jsou ve smlouvě o poskytování digitálního obsahu nebo Smlouvě o poskytování služeb, nebo kupní smlouva odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Smlouvy je nad textem VOP). 

3)  VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u mě jako Poskytovatele nakoupíte vybrané produkty nebo objednáte služby. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před odesláním objednávky (tj. před kliknutím na tlačítko „ZAPLATIT“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „zaplatit“ (u produktů zdarma na tlačítko „registrovat se, to chci,a jiné.“ ) a předtím zaškrtnete políčko souhlasu s obchodními podmínkami mi dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem nákupu a spolupráce, jaký zde popisuji.

II.
Důležité pojmy (definice) a zkratky

Tyto pojmy, které jsou v těchto všeobecných obchodních podmínkách uváděny s velkým počátečním písmenem, znamenají následující:

1. VOP 
Tyto Všeobecné obchodní podmínky.

2. POSKYTOVATEL (PRODÁVAJÍCÍ):
Poskytovatelem je: Adéla Metlická Lustyková, M.A.
 se sídlem/místem podnikání: Tyršova 165, 41156 Bohušovice n.O., IČ: 86898850, DIČ: CZ8857122890

Adresa pro doručování elektronické pošty: adela@essenceforlife.cz

3. UŽIVATEL/KUPUJÍCÍ/KLIENT
Kupujícím se stanete, pokud prostřednictvím webového rozhraní www.essenceforlife.cz. se mnou uzavřete smlouvu o poskytnutí digitálního obsahu, a tím koupíte některý z produktů uvedených na tomto webovém rozhraní vč. programu.

Klientem se stanete, když prostřednictvím téhož webového rozhraní se mnou uzavřete Smlouvu o poskytování služeb, nebo se mnou uzavřete kupní smlouvu ohledně fyzického zboží.

V dalším textu bude používán jediné označení – Uživatel.

4. SMLOUVA
Máme zde 3 typy smluv podle druhu produktu:

a) Smlouva o poskytování digitálního obsahu, která je uzavírána mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem a jejímž obsahem je má povinnost zpřístupnit Vám Produkt k užívání pro Vaši vlastní potřebu a Vaše povinnost zaplatit mi Cenu nebo poskytnout mi své osobní údaje. Smlouvu tvoří Vaše Objednávka, mé potvrzení Objednávky a tyto VOP. Je uzavírána v českém jazyce, archivuji ji v elektronické podobě a Vám jako Uživateli není přístupná (pro Vás jako Uživatele budou informace k uzavřené Smlouvě obsaženy v potvrzení o uzavřené Smlouvě, které Vám v souladu s těmito VOP zašlu).  Tento typ smlouvy je pro digitální produkty.

b) Kupní smlouva, která je uzavírána mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem při nákupu fyzického zboží a jejímž obsahem je má povinnost poslat Vám zboží a Vaše povinnost zaplatit mi Cenu.
Smlouvu tvoří Vaše Objednávka, mé potvrzení Objednávky a tyto VOP. Je uzavírána v českém jazyce, archivuji ji v elektronické podobě a Vám jako Uživateli není přístupná (pro Vás jako Uživatele budou informace k uzavřené Smlouvě obsaženy v potvrzení o uzavřené Smlouvě, které Vám v souladu s těmito VOP zašlu).

c) Smlouva o poskytnutí služeb se uzavírá mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem, pokud budete chtít konzultace, mentoring, balíčky služeb, atd.  Tam, kde s Vámi budu pracovat osobně buď na dálku, nebo fyzicky. U těchto služeb je nutné dohodnout se se mnou dopředu.
Obsahem smlouvy je má povinnost poskytnout Vám objednanou službu a Vaše povinnost zaplatit mi Cenu.

Smlouvu tvoří Vaše Objednávka, mé potvrzení Objednávky a tyto VOP. Je uzavírána v českém jazyce, archivuji ji v elektronické podobě a Vám jako Uživateli není přístupná (pro Vás jako Uživatele budou informace k uzavřené Smlouvě obsaženy v potvrzení o uzavřené Smlouvě, které Vám v souladu s těmito VOP zašlu).

Není-li v těchto VOP rozlišeno o jaký typ smlouvy se jedná vztahují se daná ustanovení na každý z typů těchto smluv.

V dalším textu bude používán jediné označení – Smlouva.

5. PRODUKT – online nebo fyzický
Online kurz, webinář, e-book a jiný produkt s digitálním obsahem, nebo fyzický produkt který je předmětem Smlouvy uzavírané přes Webové rozhraní. Produkt může být buď úplatný (kdy Cena představuje moji odměnu za zpřístupnění, nebo poslání zboží), nebo bezúplatný – zdarma (kdy namísto Ceny mi poskytujete své osobní údaje). 

Není-li v těchto VOP rozlišeno o jaký produkt se jedná, rozumí se tím jakýkoliv produkt.

Obdobně se to vztahuji i na mé služby. 

Kde se v těchto VOP hovoří o zpřístupnění produktu rozumí se tím i dodání fyzického produktu, nebo poskytnutí služby.

V dalším textu bude používán jediné označení – produkt.

6. OBJEDNÁVKA
Řádně vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který představuje Váš návrh na uzavření Smlouvy. 

U věcí zdarma je objednávka řádně vyplněný webový formulář (email, jméno, příjmení), který představuje Váš návrh na uzavření smlouvy.

7. CENA
Moje odměna za zpřístupnění (dodání) Vámi vybraného Produktu uvedená v Objednávce. Platí se v korunách českých, nebo Eurech. (pokud je produkt nabízen v jiných zemích, než je ČR u jednotlivého produktu na webu).

Cenou je myšleno konečná cena vč. případných nákladů spojených s případným balením a dodáním. Toto se použije zejména u fyzického produktu (zboží).

8. WEBOVÉ ROZHRANÍ
Webové rozhraní www.essenceforlife.cz

9. WEB
Internetové stránky s doménou essenceforlife.cz

10. OZ
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


III.

Odpovědnost

1. Jako Uživatel berete na vědomí, že produkt užíváte na vlastní riziko a že závisí pouze na Vás, jakým způsobem informace využijete a jakých výsledků dosáhnete. Jako Poskytovatel neodpovídám za Vaše výsledky, které v souvislosti s užíváním Produktu zaznamenáte, ani nenesu odpovědnost za jakoukoli případnou majetkovou či nemajetkovou újmu. Produkt nenahrazuje zdravotní péči.  

2. Neodpovídám za vynesení informaci z kurzu, skupiny, živé akce další osobou. V odstavci IX.  AUTORSKÁ PRÁVA A MLČENLIVOST se klienti/uživatelé zavazují k mlčenlivosti.

IV.
Informace na webu/recenze/reference

1. Jakékoli hodnocení Produktů (online, fyzických) nebo mě jako Poskytovatele (recenze), které je uvedeno na Webu, pochází od osoby, které byl Produkt skutečně zpřístupněn, nebo kterým jsem poskytovala služby a konzultace. Jako Poskytovatel mám přehled o uživatelích, kterým byly jednotlivé Produkty zpřístupněny, a v případě pochybností nahlédnu do své evidence potvrzených objednávek (zaslaných emailů s referencemi), zda dané osobě, která mi recenzi poskytla, byl Produkt skutečně zpřístupněn. Tímto způsobem je důvěryhodnost recenzí ověřována. Na Webu nemusí být uvedeny všechny recenze, které jsou mi poskytnuty, ale vybírám ty, které zveřejním. 

2. U každého Produktu je na Webu uveden jeho popis, co zahrnuje, jaká je jeho cena, kdy a na jak dlouho bude zpřístupněn apod. Tyto popisy Produktů jsou informativního charakteru a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy, ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se tak nepoužije.


V.

Objednávka a uzavření smlouvy

1. Jako Uživatel/Klient objednáváte produkty (služby) zásadně přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním zde umístěného elektronického objednávkového formuláře, nebo webového formuláře. ( Objednávka). Objednávka obsahuje základní informace k Produktu (název, kdy a na jak dlouho Vám bude zpřístupněn, co je jeho součástí apod.) a jeho celkovou Cenu.
U jednotlivých fyzických produktů (nejpozději v košíku) je uveden na webu způsob doručení a náklady spojené s dodáním a balením produktu. 

2. Před odesláním objednávkového formuláře můžete zkontrolovat a změnit vyplněné údaje. Jako Poskytovatel se spoléhám na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v Objednávce a nenesu odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. Stisknutím tlačítka „KOUPIT“ (u Produktů zdarma stisknutím tlačítka „Přihlásit se zdarma, Registrovat se, To CHCI, To potřebuji,  atd“) je Vámi vyplněný objednávkový formulář odeslán a tím jste učinili závaznou objednávku Produktu, resp. návrh na uzavření Smlouvy.  

3. Přijetí Objednávky Vám potvrdím zasláním e-mailu na Vaši elektronickou adresu, která je v ní uvedena. Přílohou tohoto potvrzujícího e-mailu je shrnutí Vaší Objednávky a tyto VOP ve formátu pdf nebo obdobném. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu, v němž je uveden i Váš případný výslovný souhlas se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (viz níže v těchto VOP – „Odstoupení od smlouvy“), je Smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření. 

Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z mé strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. (Toto se týká hlavně objednání mých služeb, kde se dohodneme individuálně na termínu plnění.) Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva týkající se produktu uzavřena. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody se mnou.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám. 

4. POPIS PRODUKTŮ A SLUŽEB.
Na webovém rozhraní www.essenceforlife.cz naleznete veškeré mé produkty i služby, včetně produktů poskytovaných zdarma, s podrobným popisem jejich formy, obsahu, co zahrnuje, jaká je jeho cena, kdy a na jak dlouho bude zpřístupněn,  s uvedením pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Veškeré prezentace produktů a služeb uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Poskytovatel nejsem povinna uzavřít Smlouvu ohledně těchto produktů a služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije. 

5. Objednávat produkty přes webové rozhraní nebo emailem je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu a nebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.
 

6. OBJEDNÁVKA SLUŽEB
Popis procesu objednání mých služeb už znáte viz. víše. Chtěla jsem zde zdůraznit, že nabízím nepřeberné množství služeb, konzultací, mentoringu, atd… Abych mohla poskytnout kvalitní službu, potřebuji na to čas. Proto je dobré dohodnout se se mnou dopředu na těchto službách. Napište mi na adela@essenceforlife.cz.

Popis služeb je vždy uveden na konkrétní stránce na webu.

7. OBJEDNÁNÍ PRODUKTU ZDARMA
Ustanovení o poskytování digitálního obsahu se použijí také v případě, že klient namísto odměny poskytovateli poskytuje nebo se zavazuje poskytnout své osobní údaje. To znamená, že uzavřeme smlouvu a stáváte se mým zákazníkem. Tudíž Vám mohu posílat e-maily za účelem nabídky vlastních produktů a služeb (Oprávněný zájem správce).

8. Smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobětvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná. 

VI.
Cena produktů, služeb a platba

Cena produktů a služeb

1. Na Webu jsou uvedeny aktuální ceny Produktů a služeb. Ceny Produktů mohu měnit s tím, že pro Vás jako Uživatele platí vždy cena, která je aktuální v okamžiku objednání Produktu. Aktuální cena Produktu uvedená na Webu Vám může být navýšena pouze v případě, že zvolíte možnost platby Ceny formou splátek (viz níže). 

Vzhledem k charakteru Produktů (online produkty, služby)  nevznikají žádné náklady na dopravu, ani jiné náklady spojené s jejich zpřístupněním. Cena uvedená v souhrnu objednávky před odesláním objednávkového formuláře je tedy cenou konečnou to se týká online produktů a služeb.

U fyzických produktů, kde jsou uvedeny na webu i náklady související s balením a dodáním produktu. Konečná cena fyzických produktů je uvedena jako konečná vč. nákladů na balení a dodání produktu. Fyzické produkty dodáváme pouze v rámci České republiky.

2. Sjednanou kupní cenou (dále jen „cena“)  je cena uvedená u produktu či služby v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt nebo službu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě. 

3. Ke zpřístupnění úplatného produktu (digitálního obsahu) dojde nejdříve po úplném zaplacení Ceny, a v případě rozložení platby na splátky (viz níže) nejdříve po zaplacení první splátky. Ke zpřístupnění Produktu zdarma dojde nejdříve po uzavření Smlouvy. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt v mém vlastnictví. 

Zaplacený fyzický produkt odešleme nejpozději 30 dní po zaplacení, pokud není na webu uvedeno jinak.

Službu započneme nejpozději do 30 dnů od zaplacení, tím že dohodneme termín realizace. Pokud není dohodnuto jinak. Na webu je napsáno podle individuální dohody.

4. Není-li sjednáno mezi poskytovatelem a uživatelem jinak, součástí dodávky nejsou aktualizace digitálního obsahu.

5. Přístup k digitálnímu obsahu máte ze zákona nejdéle po dobu 2 let. Objednáním digitálního produktu výslovně souhlasíte, že po zpřístupnění digitálního obsahu mi nebudou poskytnuty aktualizace.
Toto se netýká členského cestovatelského klubu, v tomto programu platíte měsíční poplatek za členství a když nezaplatíte, tak členství končí. 

6. Ustanovení o poskytování digitálního obsahu se použijí také v případě, že uživatel namísto odměny poskytovateli poskytuje nebo se zavazuje poskytnout své osobní údaje.

7. Pokud poskytuji u vybraného produktu na webu garanci vrácení peněz u online produktů. 14 denní, 30 denní atd. Znamená to, že můžete bez udání důvodu odstoupit od smlouvy. Tím, že mi napíšete v termínu do 14 dní (30 dní) od objednávky na adela@essenceforlife.cz, že online produkt nechcete a já vám vrátím peníze.

Způsob platby

8. Sjednanou cenu je možné uhradit způsoby uvedenými v konkrétním formuláři.

Cenu je možné uhradit bankovním převodem na můj účet,

9. V případě platby obdržíte platební údaje v e-mailu potvrzujícím přijetí Vaší Objednávky. Pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

10. Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých, nebo EURECH pokud je uživatel ze Slovenské republiky.

Opakované platby

12. Opakovaná 30 denní fixní platba

Opakovaná platba – 30 dní

V případě, že předmětem koupě je členství v cestovatelském klubu s pravidelným třicetidenním členským poplatkem, využívá Poskytovatel k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Uživatel/ Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Uživatel dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Uživatele, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání programu. 

13. Ukončení členství v klubu a zrušení automatické platby
Své členství v cestovatelském klubu může uživatel kdykoliv ukončit kontaktováním zákaznické podpory na adrese adela@essenceforlife.cz Ukončením členství v členské sekci je pravidelná platba zrušena a poplatek nebude nadále z platební karty strháván. Ukončením členství v členské sekci se uživatel vzdává všech výsad a výhod, které mu členství přinášelo. V případě zrušení členství bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) nenávratně deaktivován.

Splatnost kupní ceny

14. V případě bezhotovostního převodu je cena splatná do 14-ti dnů od potvrzení přijetí objednávky. (tedy od uzavření Smlouvy)  Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je považována za zaplacenou v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

15. V případě bezhotovostního převodu provedeného na základě zálohové faktury vám o přijetí platby vystavím a na email uvedený v objednávce zašlu doklad o přijaté platbě = fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list

16. V případě plateb online kartou nebo rychlým online převodem je Cena splatná bezprostředně po uzavření Smlouvy.

17. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

18. Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře, pokud není na webu u jednotlivého produktu uvedeno jinak, nebo se osobně nedohodneme jinak.


Platba ve splátkách

19. Je-li tato možnost na Webu u konkrétního Produktu uvedena, můžete zvolit platbu Ceny formou splátek.V případě platby Ceny na splátky se Objednávkou zavazujete zaplatit všechny splátky. 

20. V případě prodlení s úhradou splátky jsem oprávněna Vám digitální obsah Produktu znepřístupnit až do doby zaplacení příslušné splátky. Tím není dotčena Vaše povinnost zaplatit všechny splátky. Rovněž jsem v takovém případě oprávněna Vám písemným oznámením celou nezaplacenou část Ceny okamžitě zesplatnit a ke dni uvedenému v tomto oznámení požadovat zaplacení všech zbylých splátek najednou, anebo od Smlouvy odstoupit. Odstoupením od Smlouvy mi nevzniká povinnost vrátit Vám splátky před odstoupením od Smlouvy zaplacené.

VII.
Dodací podmínky produktu

A) ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU PRODUKTŮ

ZPŮSOB ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

1) Digitální obsah online kurzu Vám bude zpřístupněn tímže na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce Vám budou zaslány přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) k Vašemu uživatelskému účtu do členské sekce na Webu, nebo e-mail s digitálním obsahem.

2) Digitální obsah webináře nebo digitální obsah online kurzu zdarma Vám bude zpřístupněn zasláním odkazu na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít. 

3) Digitální obsah e-booku, PDF Vám bude ve formátu docx, pdf nebo obdobném zpřístupněn zasláním na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce jako příloha e-mailu nebo jako odkaz, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.

4) Pokud je na Webu u konkrétního Produktu uveden jiný způsob zpřístupnění digitálního obsahu (např. zasláním odkazu na uzavřenou facebookovou skupinu, kde bude digitální obsah sdílen), bude Vám digitální obsah zpřístupněn tímto jiným způsobem.  

ČAS ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

5) Na Webu může být u Produktu uveden konkrétní den, kdy bude digitální obsah zpřístupněn. V taktovém případě Vám bude digitální obsah Produktu zpřístupněn v takto předem oznámený den. 

6) Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, závisí čas zpřístupnění digitální obsahu na zvoleném způsobu platby. V případě, že Cenu Produktu platíte bankovním převodem na můj účet, bude Vám digitální obsah zpřístupněn do 3 pracovních dnů od připsání Ceny na můj bankovní účet. V případě plateb online platební kartou nebo rychlým online převodem Vám bude digitální obsah zpřístupněn obratem pro provedení platby. Digitální obsah Produktu zdarma Vám bude zpřístupněn obratem po uzavření Smlouvy, nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci.

7) Na Webu může být u Produktu uvedeno, že Vám jeho digitální obsah bude zpřístupňován postupně, po částech. V takovém případě Vám první část (modul) digitálního obsahu Produktu bude zpřístupněna v čase určeném dle předchozích odstavců a další části (moduly) postupně dle předem oznámeného harmonogramu.

DÉLKA PŘÍSTUPNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU

8) Na Webu může být u Produktu uvedeno, jakou dobu budete mít k digitálnímu obsahu přístup. V takovém případě Vám bude digitální obsah Produktu přístupný po takto předem oznámenou dobu. NEjdéle však po dobu 2 let.

9) Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, máte digitální obsah přístupný navždy. To neplatí pro webináře, online kurzy, kongresy zdarma, PDF zdarma, e-booky zdarma, videonávody zdarma k jejichž digitálnímu obsahu máte přístup pouze v den a čas, který je na Webu uveden.  

AKTUALIZACE DIGITÁLNÍHO OBSAHU

10) Digitální obsah Produktu Vám bude zpřístupněn v nejnovější verzi dostupné v době uzavření Smlouvy, která Vám nebude aktualizována.

11) Budu Vám však poskytovat aktualizace, které jsou nezbytné k tomu, aby byl digitální obsah Produktu bez vad po celou dobu trvání Smlouvy nebo (u digitálního obsahu zpřístupněného jednorázově na časově neomezenou dobu) aby byl bez vad po dobu, po kterou to můžete rozumně očekávat. V takovém případě Vás upozorním, že je dostupná aktualizace, jakým způsobem ji můžete provést a že v případě jejího neprovedení nemáte práva z vady, která vznikne pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí, jestliže v Objednávce vezmete na vědomí a výslovně odsouhlasíte, že po zpřístupnění digitálního obsahu Vám nebudu poskytovat jeho aktualizace.  

FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU, TECHNICKÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ

12) Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu docx, pdf a obdobnými, přehrávání video a audio souborů, dále připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení a funkční e-mailovou schránku udržovanou ve stavu schopném přijímat zprávy (digitální prostředí). 

13) Za propojení digitálního obsahu Produktu s Vaším digitálním prostředím nesete odpovědnosti Vy jako Uživatel.

B) DODÁNÍ FYZICKÉHO PRODUKTU 

1) Fyzické zboží Vám bude odesláno až po zaplacení celkové ceny. Termín dodání naleznete u konkrétního produktu na webu. Dodací podmínky jsou ze zákona max. 30 dní. Pokud je na webu uveden u produktu jiný termín delší než 30 dní např. 2-3 měsíce. Znamená to, že Vám produkt nemohu dodat dříve a objednávkou potvrzujete, že s tím souhlasíte. 

Může být u zboží na webu napsáno – ověřit dostupnost. V tomto případě to znamená, že produkt dodám až se spolu dohodneme a zase zde neplatí max. 30 dní ze zákona.

2) Na webu naleznete i způsob dodání u jednotlivého produktu. 

3) Konečná cena se skládá z ceny produktu, dopravy a balného. Je vždy uvedeno na webu.

4) Doprava bude účtována podle aktuálního ceníku.
5) Zboží doručuji v rámci ČR.

6) Co se stane, pokud Vámi objednané a zaplacené zboží nepřevezmete?

Pokud zboží nepřevezmete, zboží bude uskladněno u mě po dobu 30 dnů. Náklady související s vrácením fyzického produktu nese spotřebitel (uživatel). Po 30 dnech od nepřevzetí beru za to, že je to odstoupení od smlouvy.

C) POSKYTNUTÍ SLUŽBY 

1) Službu si objednejte po předchozí domluvě přes webový formulář, abych Vám mohla garantovat termín. Většina mých služeb probíhá on-line přes aplikaci Zoom/Google Meet či jinou platformu. Dohodneme si termín a sejdeme se online, nebo Vám odevzdám Vámi zadanou práci.

2) Konzultace, mentoring,… vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici internetové rychlé připojení. Je nezbytné mít mikrofon, kameru, počítač (chytrý telefon). Z těchto konzultací mohu poskytnout záznam, pokud si ho klient přeje. 

3) V případě uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb (týkající se workshopů, konzultací, mentoringu,…) není možné od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů (§ 1837 písm. j) NOZ), máte ovšem možnost storna účasti.

Pokud stornujete workshop, konzultaci, atd a nenajdete za sebe náhradu, tak Vám bude vrácena pouze část platby. Pokud se s Vám nedohodnu individálně jinak.

Zrušení účasti 1 měsíc dopředu ……   vracím celou částku 

Zrušení účasti 14 dní předem ……. vracím 50% částky

Zrušení 7 dní předem a méně ….. nevracím nic

4) V případě, že není zaplacená cena do termínu konání konzultace, online workshopu, tak jsem oprávněna v tomto termínu ji neposkytnout. U workshopu poskytnu pouze záznam za úplatu.

D) ŽIVÉ AKCE 

1) V případě uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb (týkající se workshopů, živých akci,…) není možné od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů (§ 1837 písm. j) NOZ), máte ovšem možnost storna účasti. Pokud stornujete workshop, živou akci… a nenajdete za sebe náhradu, tak Vám bude vrácena pouze část platby. Pokud se s Vám nedohodnu individálně jinak.
Zrušení účasti 1 měsíc dopředu ……   vracím celou částku 

Zrušení účasti 14 dní předem ……. vracím 50% částky

Zrušení 7 dní předem a méně ….. nevracím nic

2) Pokud se akce nebude konat z důvodu mé nemoci. Navrhnu náhradní termín konání akce.

3) Pokud na akci bude přihlášeno málo lidí, mohu akci zrušit.

4) Objednáním živé akce souhlasím s pořizováním fotografii, videí za účelem propagace.


VIII.

Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnost s hardwarem a softwarem

1) Produkty (digitální obsah) zasílám pouze vám, jako Uživateli, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici rychlé internetové připojení, hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf. Meditace a obsah videokurzu přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k internetu s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2) Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Produkty slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Tyto produkty nemohou nahradit osobní konzultaci. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu.

3) Považuji za podstatné říct, že veškeré informace v kurzech, programech jsou informačního charakteru a já osobně se zříkám jakékoli zodpovědnosti ve vztahu k používání těchto informací v praxi a jakýmkoli důsledkům, které z nich vyplývají.


IX.
Autorská práva a mlčenlivost

1) Digitální obsah Produktu je autorským dílem, jehož autorem jsem já, coby Poskytovatel. Digitální obsah zpřístupňuji Vám jako Uživateli pro Vaši osobní potřebu. Není možné jej (ani jakoukoli jeho část), ať už v původní či změněné podobě, bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám.

2) Rovněž máte povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do Vašeho uživatelského účtu v členské sekci na Webu. 

3) Objednáním produktu se zavazujete dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech o kterých se dozvíte. Toto se týká hlavně informací osobního charakteru o ostatních lidech, strategiích, apod.

4) V případě porušení autorských práv nebo povinnosti mlčenlivosti jsem oprávněna Vám digitální obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu škody, která mi v důsledku takového porušení vznikla. Porušení autorských práv je dále postižitelné podle autorského zákona a podle trestněprávních předpisů. 

X.
Odstoupení od smlouvy

1) Obecně platí, že pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (tedy mj. přes internet), má uživatel, který je spotřebitelem, dle § 1829 OZ právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud (objednáváte-li úplatný Produkt) v objednávkovém formuláři zaškrtnete políčko „Souhlasím se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a beru na vědomí, že udělením souhlasu zaniká mé právo odstoupit od smlouvy“, nemáte podle § 1837 písm. l) OZ právo na odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu a vrácení peněz.

2) V případě, že Vám digitální obsah Produktu (digitální produkt) nebude během 14 dnů od uzavření Smlouvy zpřístupněn ( na webu nebylo uvedeno datum zpřístupnění) a jste-li Spotřebitelem, pak během této 14denní lhůty máte právo od Smlouvy i bez udání důvodu odstoupit. 
Je-li poskytovatel v prodlení se zpřístupněním digitálního obsahu, může uživatel odstoupit od smlouvy, nesplní-li poskytovatel svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co jej uživatel vyzval k plnění nebo v dodatečné lhůtě, na níž se strany výslovně dohodly. 

Všechny přístupy k mým kurzům se provádějí automaticky, pokud nedostanete po zaplacení přístup ke kurzu, programu, napište mi na adela@essenceforlife.cz a osobně to napravím.

3) U odstoupení od smlouvy u fyzických produktů máte povinnost produkt do 14 dní vrátit. Poté obdržíte teprve peníze zpět, nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy a vrácení fyzického produktu.
Náklady související z vrácením fyzického produktu nese spotřebitel.  Pokud bude produkt poškozen. Pohledávku na náhradu škody vzniklé na produktu jsem oprávněna jednostranně započíst proti vaší pohledávce na vrácení ceny. 

Produkt vracíte ve stavu jako by byl zkoušen (testován) v kamenné prodejně. Pokud bude opotřebení větší můžete toto opotřebení vyúčtovat a jednostranně započíst proti vaší pohledávce na vrácení ceny. A s tímto započtením objednáním produktu výslovně souhlasíte.

4) Odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je Produkt zdarma, můžete tím, že se odhlásíte z mé e-mailové databáze (odhlásit se můžete kliknutím na příslušný odkaz, který najdete na konci každého zaslaného e-mailu).  

5) Lhůta je zachována, pokud mi oznámení o odstoupení odešlete nejpozději 14. den po dni, kdy byla Smlouva uzavřena, nebo fyzický produkt převzat. Pro odstoupení můžete využít formulář uvedený pod těmito VOP. Odstoupit od Smlouvy můžete zasláním vyplněného formuláře, nebo jiného textu obdobného znění, na některou z mých kontaktních adres uvedených výše (e-mail nebo adresa sídla), případně jakýmkoli jednoznačným prohlášením, které vůči mně učiníte. 

6) Je-li předmětem Smlouvy úplatný Produkt, obratem po obdržení oznámení o odstoupení od Smlouvy Vám potvrdím jeho přijetí. Cena Vám pak bude vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to na stejný účet, ze kterého byla zaplacena. Jiným způsobem Vám Cena může být vrácena jen tehdy, pokud s tím budete souhlasit a pokud Vám tím nevzniknou další náklady. Vzhledem k tomu, že odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu je možné jen tehdy, nebyl-li Vám digitální obsah Produktu zpřístupněn, nevzniknou Vám žádné náklady spojené s jeho vrácením. Jakékoli náklady, které by Vám v souvislosti s odstoupením od Smlouvy případně vznikly (např. náklady spojené se zasláním oznámení o odstoupení), nesete ze zákona Vy.

7) Jako Uživatel můžete od Smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Smlouvou. Jako Poskytovatel jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Vašich povinností ze Smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do Webového rozhraní, porušení autorských práv, povinnosti mlčenlivosti a v dalších případech stanovených zákonem. V případě odstoupení od Smlouvy jsem oprávněna Vám okamžitě digitální obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu škody, pokud mi z porušení Vašich povinností vznikla.

8)  Jako Poskytovatel mám právo odstoupit od Smlouvy také z důvodu nenaplnění minimální kapacity přihlášených uživatelů nebo z jiných vážných důvodů. V takovém případě Vám bude Cena vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, nedohodneme-li se výslovně na použití platby na jiný Produkt dle Vašeho výběru. Cena Vám bude vrácena na stejný účet, ze kterého byla zaplacena, nedohodneme-li se výslovně jinak. 

9) Pokud by z Vaší strany nedošlo k úhradě Ceny, nebo splátky ani ve lhůtě 10 dnů po splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší automaticky, bez nutnosti odstoupení. Ale v tomto případě nejsem povinna vrátit Vám již uhrazené splátky.
Pokud nezaplatíte jednu ze splátek potom Vám bude přístup ke kurzu (programu) odebrán pokud nedojde k celému uhrazení.

10) Je-li vám společně s produktem nebo objednávkou poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

11) V případě uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb (týkající se workshopů, konzultací, živých akcí, mentoringu,…) není možné od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů (§ 1837 písm. j) NOZ), máte ovšem možnost storna účasti.
Pokud stornujete workshop, konzultaci, živou akci… a nenajdete za sebe náhradu, tak Vám bude vrácena pouze část platby. Pokud se s Vám nedohodnu individálně jinak.

Zrušení účasti 1 měsíc dopředu ……   vracím celou částku 

Zrušení účasti 14 dní předem ……. vracím 50% částky

Zrušení 7 dní předem a méně ….. nevracím nic

12) Od smlouvy o poskytnutí služeb nemůžete odstoupit pokud byla služba poskytnuta v plném rozsahu do 14dní od uzavření smlouvy podle paragrafu  § 1837 OZ.  V tomto případě objednáním služby výslovně souhlasíte se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a berete na vědomí, že udělením souhlasu zaniká právo od smlouvy odstoupit.

Od smlouvy o poskytnutí služeb na balíčky služeb nemůžete odstoupit viz. předchozí odstavec. Pokud plnění bude do 14 dní od uzavření smlouvy (objednání). Pokud celý balíček služeb nevyužijete, například proběhne pouze 1 hodina/ 1 konzultace atd. Tak můžete od smlouvy do 14 dní od objednání odstoupit. V tomto případě mám nárok na částečné plnění. Protože tyto balíčky jsou za zvýhodněnou cenu. V tomto případě se bude počítat 1 hodina práce/ konzultace dle platného ceníku a to je 2000 Kč/ hodina. Zbytek Vám vrátím.

13) Od smlouvy na produkty (služby) nemůžete odstoupit podle paragrafu  § 1837 OZ.

            Například spotřebitel nemůže od smlouvy odstoupit:

a) dodávka zboží, nebo služby – bylo upraveno (vytvořeno)  podle přání spotřebitele, nebo pro jeho osobu,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, 

d) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

e) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

f) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

g) ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

h) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

XI.
XI. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1) Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními   § 1914 – 1925, § 2161 – 2174b a § 2389 a násl. občanského zákoníku.

2) Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3) Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě můžete předem informovat i telefonicky nebo mailem. 
Pokud vám produkt nebo přístupové údaje nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam Produkt nebo přístupové údaje nenaleznete, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Přijetí reklamace Vám potvrdím.

4) Práva z vadného plnění (reklamaci) můžete u mě uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených výše v těchto VOP (e-mail nebo adresa sídla).

5) Po zpřístupnění digitálních Produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost jeho digitálního obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu. Může se stát, že je digitální obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Web může být aktualizován bez předchozího upozornění.
Vady digitálního obsahu je nutné vytknout bez zbytečného odkladu po jejich zjištění na e-mailovou adresu: adela@essenceforlife.cz

6) V případě, že Produkt není ve shodě se Smlouvou, máte práva z vadného plnění v souladu s příslušnými ustanoveními OZ.

7) Poskytovatel reklamaci vyřídí bezodkladně, nejpozději však v 30denní lhůtě od jejího přijetí. Poskytovatel se zavazuje, že v případě, bude-li ze zákonem stanovených důvodů trvat reklamační proces déle, než 30 dnů, podá uživateli do 30. dne od přijetí reklamace informaci o průběhu reklamace. 

8) Práva z vadného plnění Vám nenáleží v případě vad způsobených nesprávným užíváním nebo uložením Produktu. Dále Vám práva z vadného plnění nenáleží v případě neprovedených aktualizací (více viz výše v těchto OP – „Aktualizace digitálního obsahu“). Rovněž neodpovídám za nedostupnost nebo jiné vady digitálního obsahu v případě nevyhovujícího digitálního prostředí (tedy v případě, že nemáte potřebné technické a programové vybavení nebo síťové připojení uvedené v těchto OP – viz „Funkčnost digitálního obsahu, technické a programové vybavení“). Za účelem ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí, máte zákonnou povinnost mi poskytnout nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat a kterou lze zajistit technicky dostupnými prostředky, jež jsou pro Vás co nejméně rušivé. V případě odmítnutí poskytnutí součinnosti máte práva z vadného plnění jen tehdy, prokážete-li, že digitální obsah Produktu není ve shodě se Smlouvou. 

9) Jako Poskytovatel vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 12 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží. Nejste-li spotřebitelem, záruku neposkytuji a odpovídám vám pouze za vady, které má produkt při převzetí. Jako Poskytovatel vám rovněž odpovídám, že poskytnutá služba nemá vady. Vadu u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však lze uplatnit do 12 měsíců od poskytnutí služby.

10) Není-li uživatel v postavení spotřebitele, odpovídá poskytovatel za vady, které se u produktu vyskytnou při převzetí a uživatel je vytkne bezodkladně.

11) Neposkytuji aktualizace produktu a vy jste s tím výslovně souhlasili při objednávce produktu. Lze očekávat, že programy k nimž poskytuji videonávody se budou v průběhu času měnit. Proto doporučuji neotálet a naučit se podle videonávodů obsluhovat daný program.  V tomto případě odpovídám pouze za videonávody k jednotlivým programům ke dni objednání produktu.

12) Uživatel v postavení spotřebitele může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud poskytovatel vadu dle předchozího odstavce neodstraní, nebo pokud se vada projeví i po odstranění nebo je vada podstatným porušením smlouvy. Uživatel není oprávněn od smlouvy odstoupit, jedná-li se o vadu nevýznamnou.
Stanovuje se v souladu se zákonem, že přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou digitálního obsahu bez vady a vadného digitálního obsahu, který byl uživateli poskytnut. Má-li být digitální obsah poskytován po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně. V případě, jedná-li se o digitální obsah poskytovaný za osobní údaje uživatele namísto odměny, nemůže uživatel požadovat přiměřenou slevu.

13) Peněžité částky, které má poskytovatel z důvodu vadného plnění vydat uživateli, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy či pokud uživatel odstoupí od smlouvy, vrátí poskytovatel na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy uživatel uplatnil u poskytovatele příslušné právo z vadného plnění.

14) Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení způsobené jeho užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním produktu, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným uchováváním. 

XII.
Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1) Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese adela@essenceforlife.cz

2) Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi. 

3) Pokud mezi mnou jako Poskytovatelem a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz  Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


XIII.

Závěrečná ustanovení

1) Tyto OP jsou zveřejněny na Webu a je na ně přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům. Odesláním vyplněného objednávkového formuláře přes Webové rozhraní stvrzujete, že Vám je obsah VOP znám a že s ním souhlasíte. 

2) Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Uživatele, které ze Smlouvy vyplývají. 

3) Smluvní vztah mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem se řídí těmito právními předpisy: OZ a jste-li Spotřebitel, pak i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

4) Zásady zpracování osobních údajů naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na Webu a na které je přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům. 

5) Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto VOP neplatným či neúčinným, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení VOP nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení VOP. 

6) Tyto VOP jsem oprávněna jednostranně měnit. Pro Vás jako Uživatele platí text obchodních podmínek účinný k datu Vaší Objednávky.

7) Tyto VOP jsou účinné od 1.5.2023